Call an AppleScript from Qt/sq

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
English
Русский Italiano Español Shqip

Nëse dëshironi që të bëni thirrje të AppleScript komandave nga Qt mund ta përdorni këtë pjesë të kodit që është më poshtë.

  1. include <QApplication>
  2. include <QProcess>
  3. include <QDebug>

int main(int argc, char **argv) {

QApplication a(argc, argv);

QString aScript =

"tell application quot;System Eventsquot;"
" activate\n"
" display dialog quot;Hello worldquot;"
"end tell\n";

QString osascript = "/usr/bin/osascript";

QStringList processArguments;
processArguments << "-l" << "AppleScript";

QProcess p;

p.start(osascript, processArguments);
p.write(aScript.toUtf8());
p.closeWriteChannel();
p.waitForReadyRead(–1);
QByteArray result = p.readAll();
QString resultAsString(result); // if appropriate
qDebug() << "the result of the script is" << resultAsString;

return 0; }

It holds the actual script in variable aScript. Then creates a QProcess for invoking the AppleScript command line tool osascript.

Kodi më lartë përmban apple skriptën në variablën e quajtur aScript. Pastaj krijon një instancë të QProcess për të bërë thirrjen e komandës të AppleScript i cili quhet osascript.

The arguments call osascript with -l AppleScript, so that the it needs not to guess the script language.

Argumenti -l në osascript përdoret që të mos mundohet të kuptojë se për cilën gjuhë skriptuese bëhet fjalë.

The script is then fed to osascript via stdin.

Pastaj skriptës i shtohen të dhënat nga hyrja standarde (stdin).

Programi pret për të dhëna nga dalja e skriptës dhe më pas ne lexojmë daljen nga skripta.

If there are bytes available, the program reads them and converts them to a QString (if that is ok for the expected data!). In a real world program on should connect to the various readyReadXXX() signals and connect a slot to it to collect the data.

Nëse ka byte që kanë ardhur nga ekzekutimi, programi jonë i lexon ato dhe i shëndron në QString (kjo duhet të ndodhë vetëm nëse presim string nga skripta). Zakonisht programi duhet të lidhë slot-ët në disa signale p.sh readyRead().