Embed YouTube Video in QWebView/bg

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български | English | Deutsch | Español | 日本語 | Português |

Вграждане на YouTube видео в QWebView

Този малък отрязък от код показва как се вгражда YouTube видео в QWebView. Също така демонстрира Qt поддръжка на flash. Първо създайте Qt Gui Application чрез Qt Creator и добавете QWebView към него.

След това добавете поддръжка на network и webkit във Вашия .pro файл:

QT += core gui network webkit

В your mainwindow.cpp добавете

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :
 QMainWindow(parent),
 ui(new Ui::MainWindow)
{
 ui->setupUi(this);
 QNetworkProxyFactory::setUseSystemConfiguration (true);
 QWebSettings::globalSettings()->setAttribute(QWebSettings::PluginsEnabled, true);
 QWebSettings::globalSettings()->setAttribute(QWebSettings::AutoLoadImages, true);
 ui->webView->load(QUrl("http://www.youtube.com/watch?v=3aR27FLbb04"));
}

Трябва да можете да заредите web страницата с вграденото видео в нея. Също така можете да вградите самото видео в локална HTML страница и да посочите пътя до този файл.

Повече детайли как се използва flash в Qt могат да бъдат намерени тук