How to Change the Background Color of QWidget/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English |Deutsch | Español |日本語 | 简体中文 | Persian

Как се сменя цвета на фона на QWidget

QWidget е базов клас за всички обекти на графичния потребителски интерфейс, което означава, че същите подходи за смяна на цвета на фона могат да бъдат изпозвани и за тях.

Използвайки палитрата

Пръвият пример демонстрира как се сменя цвета на фона чрез QPalette

m_pMyWidget = new QWidget(this);
m_pMyWidget->setGeometry(0,0,300,100);
QPalette Pal(palette());
// set black background
Pal.setColor(QPalette::Background, Qt::black);
m_pMyWidget->setAutoFillBackground(true);
m_pMyWidget->setPalette(Pal);
m_pMyWidget->show();

Чрез стилов лист

Стиловият лист съдържа текстово описание за персонализация на стила, съгласно приложеното описание в документацията.

m_pMyWidget = new QWidget(this);
m_pMyWidget->setGeometry(0,0,300,100);
m_pMyWidget->setStyleSheet("background-color:black;");
m_pMyWidget->show();