QML Styling/bg

From Qt Wiki
(Redirected from QmlStyling Bulgarian)
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English Spanish Italian Magyar French

Създаване на стилове в QML

QML предоставя няколко механизъма за стилизиране на потребителския интерфейс. Представяме ви три често срещани подхода.

Подход 1: Собствен компонент

QML поддържа дефинирането на собствени компоненти. По-долу, ние създаваме собственият компонент TitleText, който можем после да използваме в нашата програма, когато искаме заглавен текст. Ако изкаме да променим външният вид на всички заглавни текстове в нашият интерфейс, можем просто да редактираме TitleText.qml и промените ще се отразят навсякъде, където е използван.

// TitleText.qml
Text {
 horizontalAlignment: Text.AlignHCenter
 font.pixelSize: 50
 color: "green"
}

// употреба
TitleText {
 text: "Title 1"
}

Подход 2: Допълнителен обект

При този подход, дефинираме Style обект, който съдържа колекцията от свойства, дефиниращи стила. Този обект е инстанциран в главният компонент, така че да е видим в цялото приложение.

// Style.qml
QtObject {
 property int textSize: 20
 property color textColor: "green"
}

// главен компонент
Rectangle {
 
 Style { id: style }
 
}

// употреба
Text {
 font.pixelSize: style.textSize
 color: style.textColor
 text: "Hello World"
}

Подход 3: Хибриден (Style обект + собствен компонент )

При този подход, имаме Style обект, който се използва в нашият компонент.

// Style.qml
QtObject {
 property int titleAlignment: Text.AlignHCenter
 property int titleFontSize: 50
 property color titleColor: "green"
}

// главен компонент
Rectangle {
 
 Style { id: style }
 
}

// TitleText.qml
Text {
 horizontalAlignment: style.titleAlignment
 font.pixelSize: style.titleFontSize
 color: style.titleColor
}

// употреба
TitleText {
 text: "Title 1"
}