Call an AppleScript from Qt/sq

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.
English

| Русский | Italiano | Español | Shqip

Nëse dëshironi që të bëni thirrje të AppleScript komandave nga Qt mund ta përdorni këtë pjesë të kodit që është më poshtë.

#include <QApplication>
#include <QProcess>
#include <QDebug>

int main(int argc, char **argv)
{
 QApplication a(argc, argv);

QString aScript =
 "tell application quot;System Eventsquot;"
 " activate\n"
 " display dialog quot;Hello worldquot;"
 "end tell\n";

QString osascript = "/usr/bin/osascript";
 QStringList processArguments;
 processArguments << "-l" << "AppleScript";

QProcess p;
 p.start(osascript, processArguments);
 p.write(aScript.toUtf8());
 p.closeWriteChannel();
 p.waitForReadyRead(1);
 QByteArray result = p.readAll();
 QString resultAsString(result); // if appropriate
 qDebug() << "the result of the script is" << resultAsString;

return 0;
}

It holds the actual script in variable aScript. Then creates a QProcess for invoking the AppleScript command line tool osascript.

Kodi më lartë përmban apple skriptën në variablën e quajtur aScript. Pastaj krijon një instancë të QProcess për të bërë thirrjen e komandës të AppleScript i cili quhet osascript.

The arguments call osascript with -l AppleScript, so that the it needs not to guess the script language.

Argumenti -l në osascript përdoret që të mos mundohet të kuptojë se për cilën gjuhë skriptuese bëhet fjalë.

The script is then fed to osascript via stdin.

Pastaj skriptës i shtohen të dhënat nga hyrja standarde (stdin).

Programi pret për të dhëna nga dalja e skriptës dhe më pas ne lexojmë daljen nga skripta.

If there are bytes available, the program reads them and converts them to a QString (if that is ok for the expected data!). In a real world program on should connect to the various readyReadXXX() signals and connect a slot to it to collect the data.

Nëse ka byte që kanë ardhur nga ekzekutimi, programi jonë i lexon ato dhe i shëndron në QString (kjo duhet të ndodhë vetëm nëse presim string nga skripta). Zakonisht programi duhet të lidhë slot-ët në disa signale p.sh readyRead().