Custom Tab Bar/bg

From Qt Wiki
Revision as of 06:34, 25 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Български English

Промяна на QTabBar

В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на "QTabBar":http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qtabbar.html, който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).

Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове.
<br />// header file not shown here<br />#include "MyTabBar.h"<br />#include <QLabel>

MyTabBar::MyTabBar(QWidget *parent)<br /> : QTabBar(parent)<br />{<br /> this->addTab(QString());

QLabel *lbl;<br /> lbl = new QLabel();<br /> lbl->setPixmap(QPixmap(QString::fromUtf8("../../popup/5.png")));<br /> lbl->setAlignment(Qt::AlignCenter);

// can set a larger size below too, but the icon is always center aligned<br /> lbl->setFixedSize(16,16);<br /> this->setTabButton(0, QTabBar::LeftSide, lbl);<br />}<br />
Клас, наследник на "QTabWidget":http://doc.qt.nokia.com/latest/qtabwidget.html, който използва създадения таб бар:
<br />#include "MyTabWidget.h"<br />#include "MyTabBar.h"

#include <QDebug>

MyTabWidget::MyTabWidget(QWidget *parent)<br /> : QTabWidget(parent)<br />{<br /> this->setGeometry(QRect(10, 10, 300, 250));

MyTabBar *bar;<br /> bar = new MyTabBar();<br /> this->setTabBar(bar);<br />}<br />
Извикване от mainwindow.cpp както следва:
<br /> MyTabWidget *mytab;<br /> mytab = new MyTabWidget(centralWidget());<br />