Embed YouTube Video in QWebView/bg

From Qt Wiki
< Embed YouTube Video in QWebView
Revision as of 07:02, 24 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Български | English | Deutsch | Español | 日本語 | Português |

Вграждане на YouTube видео в QWebView

Този малък отрязък от код показва как се вгражда YouTube видео в "QWebView&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwebkit/qwebview.html. Също така демонстрира Qt поддръжка на flash. Първо създайте Qt Gui Application чрез Qt Creator и добавете QWebView към него.

След това добавете поддръжка на network и webkit във Вашия .pro файл:
<br />QT += core gui network webkit<br />
В your mainwindow.cpp добавете
<br />MainWindow::MainWindow(QWidget *parent) :<br /> QMainWindow(parent),<br /> ui(new Ui::MainWindow)<br />{<br /> ui-&gt;setupUi(this);<br /> QNetworkProxyFactory::setUseSystemConfiguration (true);<br /> QWebSettings::globalSettings()<s>&gt;setAttribute(QWebSettings::PluginsEnabled, true);<br /> QWebSettings::globalSettings()</s>&gt;setAttribute(QWebSettings::AutoLoadImages, true);<br /> ui-&gt;webView-&gt;load(QUrl(&quot;http://www.youtube.com/watch?v=3aR27FLbb04&amp;quot;));<br />}<br />

Трябва да можете да заредите web страницата с вграденото видео в нея.
Също така можете да вградите самото видео в локална HTML страница и да посочите пътя до този файл.

Повече детайли как се използва flash в Qt могат да бъдат намерени "тук&quot;:http://blog.forwardbias.in/2009/12/flash-in-qgraphicsview.html