How to Change the Background Color of QWidget/bg

From Qt Wiki
< How to Change the Background Color of QWidget
Revision as of 16:19, 16 October 2016 by Raycho Raykov (talk | contribs) (Превод на "style sheet" като стилов лист)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
БългарскиEnglish |Deutsch | Español |日本語 | 简体中文 | Persian

Как се сменя цвета на фона на QWidget

QWidget е базов клас за всички обекти на графичния потребителски интерфейс, което означава, че същите подходи за смяна на цвета на фона могат да бъдат изпозвани и за тях.

Използвайки палитрата

Пръвият пример демонстрира как се сменя цвета на фона чрез QPalette

m_pMyWidget = new QWidget(this); m_pMyWidget->setGeometry(0,0,300,100); QPalette Pal(palette()); // set black background Pal.setColor(QPalette::Background, Qt::black); m_pMyWidget->setAutoFillBackground(true); m_pMyWidget->setPalette(Pal); m_pMyWidget->show();

Чрез стилов лист

Стиловият лист съдържа текстово описание за персонализация на стила, съгласно приложеното описание в документацията.

m_pMyWidget = new QWidget(this); m_pMyWidget->setGeometry(0,0,300,100); m_pMyWidget->setStyleSheet("background-color:black;"); m_pMyWidget->show();