How to Store and Retrieve Image on SQLite/bg

From Qt Wiki
< How to Store and Retrieve Image on SQLite
Revision as of 16:55, 17 August 2017 by Michael Scopchanov (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English Español

Как да съхраним и извлечем изображение или файл от SQLite

Изображенията могат да бъдат съхранявани в бази от данни. Един от начините да се направи това е като се изпълнят следните стъпки:

1. Съдържанието на файла с изображението се прочита и записва в променлива от тип QByteArray

2. Променливата от тип QByteArray се записва като двоичен обект (Binary Large Object) в базата от данни

Пример:

 QFile file(fileName);
 if (!file.open(QIODevice::ReadOnly)) return;
 QByteArray byteArray = file.readAll();

QSqlQuery query;
 query.prepare("INSERT INTO imgtable (imgdata) VALUES (?)");
 query.addBindValue(byteArray);
 query.exec();

3. Изображението е вече налично в базата от данни и може да бъде извлечено чрез заявка от тип SELECT, както всеки друг тип данни:

 QSqlQuery query("SELECT imgdata FROM imgtable");
 query.next();
 QByteArray array = query.value(0).toByteArray();

4.Създаване на QPixmap от QByteArray:

 QPixmap pixmap = QPixmap();
 pixmap.loadFromData(array);

5. Променливата от тип Pixmap съдържа желаното изображение и може да бъде използвана за конкретните нужди на приложението, напр. като икона на бутон, изобразена чрез QLabel и т.н.