How to Use QTableWidget/bg

From Qt Wiki
< How to Use QTableWidget
Revision as of 15:52, 14 January 2015 by Maintenance script (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Български English

Как се ползва QTableWidget

Общ преглед на QTableWidget

Чрез QTableWidget [qt.io] могат да се вграждат таблици в Qt приложения. QTableWidget наследява QTableView [qt.io]. Елементите в инстанцията на QTableWidget са от клас QTableWidgetItem [qt.io].

Основна употреба

Задаване на броя на колоните и на редовете

Вкарване на наименования на колоните

Вкарване на данни

Най-лесният начин да се постави текст в клетка:

Скриване на вертикалната номерация на редовете

Скриване на решентката

Задаване на фон на селектирани елементи

Забраняване на редакцията

Поведение при селектиране

Поведението на таблицата при селектиране на редове и клекти може да бъде променено от програмста чрез методите setSelectionBehavior [qt.io] и setSelectionMode [qt.io]. Приложеният пример позволява само единична селекция на цял ред:

Управление на сигнали

QTableWidget осигурява подходящи сигнали за всяко събитие като промяна в селекцията, натискане и др. [doc.qt.nokia.com] Пример за прихващане на сигнал от двойно бързо натискане на клетка:

Пример

Следният програмен код използва QTableWidget и всички изброени случай на употреба по-горе. Успешно е тестван на Symbian^3 устройство.

  • mainwindow.h
  • mainwindow.cpp

Вижте също

How to use QTableWidget in Qt [developer.nokia.com]
Customizing QTableView [doc.qt.nokia.com]

Categories: