Difference between revisions of "How to create columns in a QML ListView/bg"

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
(Add "cleanup" tag)
Line 1: Line 1:
 +
{{Cleanup | reason=Auto-imported from ExpressionEngine.}}
 +
 
[[Category:Learning]]
 
[[Category:Learning]]
 
[[Category:HowTo]]
 
[[Category:HowTo]]

Revision as of 16:00, 3 March 2015

This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

[toc align_right="yes" depth="3"]

Български English "French":http://qt-devnet.developpez.com/tutoriels/qt-quick/qml/creation-colonnes-dans-listview/ 日本語

Как да създадем QML ListView с колони

Ето един начин за създаване на ListView с множество колони, които зависят от размера на данните в колоната.

Нормално ListView изглежда така:

Стандартно ListView

Колоните могат да се създадат като се слагат фиксирани ширини на елементите в редовете.

ListView с колони

Пресмятане ширината на текста.

В QML няма изчисления с фонтове. За това, ще използваме елемента Text. Динамично създаваме един текстов елемент и взимаме неговата дължина:

 // Създаване на временен Text
 var textElement = Qt.createQmlObject('import Qt 4.7; Text { text: "' + text + '"}',
 parent, "calcTextWidth");

// Използваме textElement.width за да вземем дължината на теста

// Унищожаваме временният елемент
 textElement.destroy()

Създаване на колони в ListView

Ширините на колоните се изчисляват от JavaScript функция, запазват се в таблица с ключове имената на елементите в модела и се използват от делегата на ListView-то.

main.qml

Проста програма за демонстрация. Rectangle елемента се използва просто като контейнер за консистентност на цветовете, използвани в колоните. Забележете, че свойството columnWidths се използва за съхранение изчислените дължини. То се пресмята при зареждане на програмата.

import Qt 4.7
import "ColumnHelper.js" as ColumnHelper

Rectangle {
 width: 620
 height: 200
 color: "#bebebe"

ListView {
 id: list
 property variant columnWidths: ColumnHelper.calcColumnWidths(model, list)
 anchors.fill: parent
 model: MovieModel { }
 delegate: MovieItem { }
 }

}

ColumnHelper.js

Проста JavaScript функция се използва за да се намери максималната дължина на елемент от всяка колона. Функцията връща тези стойности като таблица с ключове имената на колоните:

var columns = {}

function calcColumnWidths(model, parent)
{
 for (var i = 0; i < model.count; +''i)
 {
 var data = model.get(i)
 for (var key in data)
 {
 if (!columns[key]) {
 columns[key] = 0
 }

 var textElement = Qt.createQmlObject(
 'import Qt 4.7;'
'' 'Text {'
 + ' text: "' + data[key] + '" '
 + '}',
 parent, "calcColumnWidths")

columns[key] = Math.max(textElement.width, columns[key])
 textElement.destroy()
 }
 }
 return columns
}

MovieItem.qml

Това е делегата за ListView-то. Свойството columnWidths на листа се използва за да се пресметнат дължините на колоните:

import Qt 4.7

Component {
 Item {
 id: item
 width: parent.width - 15
 height: row.height

function altColor(i) {
 var colors = [ "#bebebe", "#b7b7b7" ];
 return colors[i];
 }

Rectangle {
 id: background
 width: parent.width + 15
 height: parent.height
 color: altColor(index%2)
 }

Row {
 id: row
 width: parent.width
 spacing: 5
 Item {
 // Indent a little
 width: 5
 height: 1
 }
 Text {
 width: list.columnWidths['title']
 text: model.title
 color: "blue"
 }
 Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 Text {
 width: list.columnWidths['year']
 text: model.year
 }
 Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 Text {
 width: list.columnWidths['rank']
 text: model.rank
 }
 Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 Text {
 width: list.columnWidths['votes']
 text: model.votes
 }
 Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }
 Text {
 width: list.columnWidths['composer']
 text: model.composer ? model.composer : ""
 }

Component {
 id: columnSeparator
 Rectangle {
 width: 1
 color: "black"
 opacity: 0.3
 }
 }
 }
 }
}

MovieModel.qml

Информацията е любезно предоставена от Международната филмова база данни ("http://www.imdb.com":http://www.imdb.com) .

import Qt 4.7

ListModel {
 ListElement {
 votes: 532564
 rank: 9.2
 title: "The Shawshank Redemption"
 year: 1994
 composer: "Newman, Thomas"
 }
 ListElement {
 votes: 419312
 rank: 9.1
 title: "The Godfather"
 year: 1972
 composer: "Rota, Nino"
 }
 ListElement {
 votes: 251290
 rank: 9.0
 title: "The Godfather: Part II"
 year: 1974
 composer: "Rota, Nino"
 }
 ListElement {
 votes: 225000
 rank: 8.9
 title: "Inception"
 year: 2010
 composer: "Zimmer, Hans"
 }
 ListElement {
 votes: 165033
 rank: 8.9
 title: "Il buono, il brutto, il cattivo."
 year: 1966
 composer: "Morricone, Ennio"
 }
 ListElement {
 votes: 426752
 rank: 8.9
 title: "Pulp Fiction"
 year: 1994
 }
 ListElement {
 votes: 282473
 rank: 8.9
 title: "Schindler's List"
 year: 1993
 composer: "Williams, John"
 }
 ListElement {
 votes: 122919
 rank: 8.9
 title: "12 Angry Men"
 year: 1957
 composer: "Hopkins, Kenyon"
 }
 ListElement {
 votes: 219739
 rank: 8.8
 title: "One Flew Over the Cuckoo's Nest"
 year: 1975
 composer: "Nitzsche, Jack"
 }
 ListElement {
 votes: 476112
 rank: 8.8
 title: "The Dark Knight"
 year: 2008
 composer: "Zimmer, Hans"
 }
 ListElement {
 votes: 283354
 rank: 8.8
 title: "Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back"
 year: 1980
 composer: "Williams, John"
 }
 ListElement {
 votes: 371790
 rank: 8.8
 title: "The Lord of the Rings: The Return of the King"
 year: 2003
 composer: "Shore, Howard"
 }
 ListElement {
 votes: 98799
 rank: 8.8
 title: "Shichinin no samurai"
 year: 1954
 composer: "Hayasaka, Fumio"
 }
 ListElement {
 votes: 326619
 rank: 8.7
 title: "Star Wars"
 year: 1977
 composer: "Williams, John"
 }
 ListElement {
 votes: 234582
 rank: 8.7
 title: "Goodfellas"
 year: 1990
 }
 ListElement {
 votes: 170874
 rank: 8.7
 title: "Casablanca"
 year: 1942
 composer: "Steiner, Max"
 }
}