How to create columns in a QML ListView/bg

From Qt Wiki
< How to create columns in a QML ListView
Revision as of 06:53, 24 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[toc align_right="yes&quot; depth="3&quot;]

Български English "French&quot;:http://qt-devnet.developpez.com/tutoriels/qt-quick/qml/creation-colonnes-dans-listview/ 日本語

Как да създадем QML ListView с колони

Ето един начин за създаване на ListView с множество колони, които зависят от размера на данните в колоната.

Нормално ListView изглежда така:

Стандартно ListView

Колоните могат да се създадат като се слагат фиксирани ширини на елементите в редовете.

ListView с колони

Пресмятане ширината на текста.

В QML няма изчисления с фонтове. За това, ще използваме елемента Text. Динамично създаваме един текстов елемент и взимаме неговата дължина:

<br /> // Създаване на временен Text<br /> var textElement = Qt.createQmlObject('import Qt 4.7; Text { text: &quot;' + text + '&quot;}',<br /> parent, &quot;calcTextWidth&amp;quot;);

// Използваме textElement.width за да вземем дължината на теста

// Унищожаваме временният елемент<br /> textElement.destroy()<br />

Създаване на колони в ListView

Ширините на колоните се изчисляват от JavaScript функция, запазват се в таблица с ключове имената на елементите в модела и се използват от делегата на ListView-то.

main.qml

Проста програма за демонстрация. Rectangle елемента се използва просто като контейнер за консистентност на цветовете, използвани в колоните. Забележете, че свойството columnWidths се използва за съхранение изчислените дължини. То се пресмята при зареждане на програмата.
<br />import Qt 4.7<br />import &quot;ColumnHelper.js&amp;quot; as ColumnHelper

Rectangle {<br /> width: 620<br /> height: 200<br /> color: &quot;#bebebe&amp;quot;

ListView {<br /> id: list<br /> property variant columnWidths: ColumnHelper.calcColumnWidths(model, list)<br /> anchors.fill: parent<br /> model: MovieModel { }<br /> delegate: MovieItem { }<br /> }

}<br />

ColumnHelper.js

Проста JavaScript функция се използва за да се намери максималната дължина на елемент от всяка колона. Функцията връща тези стойности като таблица с ключове имената на колоните:
<br />var columns = {}

function calcColumnWidths(model, parent)<br />{<br /> for (var i = 0; i &lt; model.count; +''i)<br /> {<br /> var data = model.get(i)<br /> for (var key in data)<br /> {<br /> if (!columns[key]) {<br /> columns[key] = 0<br /> }
<br /> var textElement = Qt.createQmlObject(<br /> 'import Qt 4.7;'<br />'' 'Text {'<br /> + ' text: &quot;' + data[key] + '&quot; '<br /> + '}',<br /> parent, &quot;calcColumnWidths&amp;quot;)

columns[key] = Math.max(textElement.width, columns[key])<br /> textElement.destroy()<br /> }<br /> }<br /> return columns<br />}<br />

MovieItem.qml

Това е делегата за ListView-то. Свойството columnWidths на листа се използва за да се пресметнат дължините на колоните:
<br />import Qt 4.7

Component {<br /> Item {<br /> id: item<br /> width: parent.width - 15<br /> height: row.height

function altColor(i) {<br /> var colors = [ &quot;#bebebe&amp;quot;, &quot;#b7b7b7&amp;quot; ];<br /> return colors[i];<br /> }

Rectangle {<br /> id: background<br /> width: parent.width + 15<br /> height: parent.height<br /> color: altColor(index%2)<br /> }

Row {<br /> id: row<br /> width: parent.width<br /> spacing: 5<br /> Item {<br /> // Indent a little<br /> width: 5<br /> height: 1<br /> }<br /> Text {<br /> width: list.columnWidths['title']<br /> text: model.title<br /> color: &quot;blue&amp;quot;<br /> }<br /> Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }<br /> Text {<br /> width: list.columnWidths['year']<br /> text: model.year<br /> }<br /> Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }<br /> Text {<br /> width: list.columnWidths['rank']<br /> text: model.rank<br /> }<br /> Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }<br /> Text {<br /> width: list.columnWidths['votes']<br /> text: model.votes<br /> }<br /> Loader { sourceComponent: columnSeparator; height: parent.height }<br /> Text {<br /> width: list.columnWidths['composer']<br /> text: model.composer ? model.composer : &quot;&quot;<br /> }

Component {<br /> id: columnSeparator<br /> Rectangle {<br /> width: 1<br /> color: &quot;black&amp;quot;<br /> opacity: 0.3<br /> }<br /> }<br /> }<br /> }<br />}<br />

MovieModel.qml

Информацията е любезно предоставена от Международната филмова база данни ("http://www.imdb.com&quot;:http://www.imdb.com) .

<br />import Qt 4.7

ListModel {<br /> ListElement {<br /> votes: 532564<br /> rank: 9.2<br /> title: &quot;The Shawshank Redemption&amp;quot;<br /> year: 1994<br /> composer: &quot;Newman, Thomas&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 419312<br /> rank: 9.1<br /> title: &quot;The Godfather&amp;quot;<br /> year: 1972<br /> composer: &quot;Rota, Nino&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 251290<br /> rank: 9.0<br /> title: &quot;The Godfather: Part II&amp;quot;<br /> year: 1974<br /> composer: &quot;Rota, Nino&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 225000<br /> rank: 8.9<br /> title: &quot;Inception&amp;quot;<br /> year: 2010<br /> composer: &quot;Zimmer, Hans&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 165033<br /> rank: 8.9<br /> title: &quot;Il buono, il brutto, il cattivo.&quot;<br /> year: 1966<br /> composer: &quot;Morricone, Ennio&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 426752<br /> rank: 8.9<br /> title: &quot;Pulp Fiction&amp;quot;<br /> year: 1994<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 282473<br /> rank: 8.9<br /> title: &quot;Schindler's List&amp;quot;<br /> year: 1993<br /> composer: &quot;Williams, John&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 122919<br /> rank: 8.9<br /> title: &quot;12 Angry Men&amp;quot;<br /> year: 1957<br /> composer: &quot;Hopkins, Kenyon&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 219739<br /> rank: 8.8<br /> title: &quot;One Flew Over the Cuckoo's Nest&amp;quot;<br /> year: 1975<br /> composer: &quot;Nitzsche, Jack&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 476112<br /> rank: 8.8<br /> title: &quot;The Dark Knight&amp;quot;<br /> year: 2008<br /> composer: &quot;Zimmer, Hans&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 283354<br /> rank: 8.8<br /> title: &quot;Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back&amp;quot;<br /> year: 1980<br /> composer: &quot;Williams, John&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 371790<br /> rank: 8.8<br /> title: &quot;The Lord of the Rings: The Return of the King&amp;quot;<br /> year: 2003<br /> composer: &quot;Shore, Howard&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 98799<br /> rank: 8.8<br /> title: &quot;Shichinin no samurai&amp;quot;<br /> year: 1954<br /> composer: &quot;Hayasaka, Fumio&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 326619<br /> rank: 8.7<br /> title: &quot;Star Wars&amp;quot;<br /> year: 1977<br /> composer: &quot;Williams, John&amp;quot;<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 234582<br /> rank: 8.7<br /> title: &quot;Goodfellas&amp;quot;<br /> year: 1990<br /> }<br /> ListElement {<br /> votes: 170874<br /> rank: 8.7<br /> title: &quot;Casablanca&amp;quot;<br /> year: 1942<br /> composer: &quot;Steiner, Max&amp;quot;<br /> }<br />}<br />