Online Communities/sq

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Mirë se erdhët në wikin për Qt Kosova/Albania

Këtu do të postohen të gjitha wiki faqet që shkruhen nga ne.

Fillimi i programimit në Qt [developer.qt.nokia.com]

Fillimi i programimit në QML [developer.qt.nokia.com]

Signal-ët dhe Slot-ët [developer.qt.nokia.com]

Si të renderojmë një QListView – pjesa e parë [developer.qt.nokia.com]

Si të renderojmë një QListView – pjesa e dytë [developer.qt.nokia.com]

Si të renderojmë një QListView – pjesa e tretë [developer.qt.nokia.com]

Praktikat më të mira për të dizajnuar ndërfaqe për programe për telefona mobil [developer.qt.nokia.com]

Qt dhe CSS Style Sheets në Qt Widget-ë [developer.qt.nokia.com]