QML Maps with Pinch Zoom/bg

From Qt Wiki
< QML Maps with Pinch Zoom
Revision as of 13:04, 28 November 2016 by EdwardWelbourne (talk | contribs) (Sub-categorize)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Използване на PinchArea за увеличение и MouseArea за движение в карти на QML

Плъгина на Qt Mobility за географски карти предоставя много удобен QML елемент "Map:"http://doc.qt.nokia.com/qtmobility-1.2/qml-map.html , но оставя навигирането в ръцете на разработчика. Два често срещани методи за навигация са използването на бутане с пръст, за да се придвижите по картата, и приближаване/отдалечеване на два пръста, за да увеличите/намалите картата.

Тъй като не съм намерил никакви добри примери как да се направят тези две неща заедно, реших да покажа код, който постига това. Той използва "PinchArea:"http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qml-pincharea.html елемента, който съществува от Qt Quick 1.1.

Надявам се, че това ще ви е полезно!

import QtQuick 1.1
import QtMobility.location 1.2

Rectangle {
 id: pinchmap

property double defaultLatitude: 37.69
 property double defaultLongitude: 97.33
 property int defaultZoomLevel: 7

property alias mapType: map.mapType

width: 640
 height: 350

Map {
 id: map

anchors.fill: parent
 zoomLevel: pinchmap.defaultZoomLevel
 plugin: Plugin { name: "nokia" }
 mapType: Map.StreetMap

center: Coordinate {
 latitude: pinchmap.defaultLatitude
 longitude: pinchmap.defaultLongitude
 }
 }

PinchArea {
 id: pincharea

property double _''oldZoom

 anchors.fill: parent

 function calcZoomDelta(zoom, percent) {
 return zoom + Math.log(percent)/Math.log(2)
 }

 onPinchStarted: {
oldZoom = map.zoomLevel
 }

 onPinchUpdated: {
 map.zoomLevel = calcZoomDelta(oldZoom, pinch.scale)
 }

 onPinchFinished: {
 map.zoomLevel = calcZoomDelta(oldZoom, pinch.scale)
 }
 }

 MouseArea {
 id: mousearea

 property boolisPanning: false
 property intlastX: 1
 property intlastY: 1

 anchors.fill : parent

 onPressed: {
isPanning = true
lastX = mouse.x
lastY = mouse.y
 }

 onReleased: {
isPanning = false
 }

 onPositionChanged: {
 if (isPanning) {
 var dx = mouse.x -lastX
 var dy = mouse.y -lastY
 map.pan(-dx, -dy)
lastX = mouse.x
lastY = mouse.y
 }
 }

 onCanceled: {
''_isPanning = false;
 }
 }
}