QML Scrolling Digits/bg

From Qt Wiki
< QML Scrolling Digits
Revision as of 07:03, 24 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Български English

[toc align_right="yes&quot; depth="2&quot;]

Как да направим скролиращи се числа

Ето един начин как бързо и лесно да направите скролиращи се числа.

[YouTubeID:KLE4FdGc12U]

Код

Първо създаваме компонент за всяка цифра:

Digit.qml
<br />import QtQuick 1.1

Rectangle {<br /> id: digitItem<br /> width: size<br /> height: size

clip: true

gradient: Gradient {<br /> GradientStop {<br /> position: 0.0<br /> color: &quot;black&amp;quot;<br /> }

GradientStop {<br /> position: 0.5<br /> color: &quot;#222222&amp;quot;<br /> }

GradientStop {<br /> position: 1.0<br /> color: &quot;black&amp;quot;<br /> }<br /> }

border.color: &quot;black&amp;quot;<br /> border.width: 1

property int digit: 0<br /> property int size: 20

onDigitChanged: { digitPath.currentIndex = digit; }

PathView {<br /> id: digitPath

width: digitItem.size<br /> height: digitItem.size * 10

interactive: false

anchors.centerIn: parent

model: [ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]

delegate: Text {<br /> width: digitItem.size<br /> height: digitItem.size

text: modelData;

color: &quot;white&amp;quot;;

horizontalAlignment: Text.AlignHCenter;<br /> verticalAlignment: Text.AlignVCenter;

font.pointSize: digitItem.size-4;<br /> }

preferredHighlightBegin: 0.5<br /> preferredHighlightEnd: 0.5

path: Path {<br /> startX: digitPath.width / 2<br /> startY: 0

PathLine { x: digitPath.width / 2; y: digitPath.height }<br /> }<br /> }<br />}<br />

Компонентът е един правоъгълник, в който центрираме PathView и включваме клипирането, за да виждаме само текущата цифра.

След това създавеме самия компонент за скролиращите се цифри:

ScrollingDigits.qml
<br />import QtQuick 1.1

Row {<br /> id: scrollingDigits

property int number: 0<br /> property int positions: 5

Repeater {<br /> id: rep

model: scrollingDigits.positions

Digit {<br /> }<br /> }

onNumberChanged: {

var tmp = number

for( var i = 0; i &lt; positions; ++i ) {<br /> rep.itemAt( positions - i - 1).digit = tmp % 10<br /> tmp = Math.floor( tmp / 10 )<br /> }<br /> }<br />}<br />

Добавяме две нови свойства към Row елемента - number и positions . number съдържа числото, което искате да покажете, а position в колко позиции да се изписва.

Пример:

main.qml


import QtQuick 1.1

Rectangle
{
width: 400
height: 400

color: "gray&quot;

ScrollingDigits {
anchors.centerIn: parent

positions: 4

NumberAnimation on number {
from: 15; to: 100
duration: 50000
}
}
}