Simple QML Progress Bar/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search

Български English

Прост прогрес бар

Този много прост QML прогрес бар бе вдъхновен от примера, който идва с Qt. Направен е така, че да е много опростен и лек и да е подходящ дори за много малки размери. Ето така изглежда по подразбиране (със зеленият цвят на Qt ;-) )

Simple progress bar

Този прогрес бар се използва заедно с "BusyIndicator":http://developer.qt.nokia.com/wiki/Busy_Indicator_for_QML в QML компонента ProgressSpinner, за да се получи приятен елемент, който може да показва активността и прогреса на дълги операции.

Реализация (SimpleProgressBar.qml):

import QtQuick 1.0

Item {
 id: progressbar

 property int minimum: 0
 property int maximum: 100
 property int value: 0
 property color color: "#77B753"

 width: 250; height: 23
 clip: true

 Rectangle {
 id: border
 anchors.fill: parent
 anchors.bottomMargin: 1
 anchors.rightMargin: 1
 color: "transparent"
 border.width: 1
 border.color: parent.color
 }

 Rectangle {
 id: highlight
 property int widthDest: ( ( progressbar.width * ( value- minimum ) ) / ( maximum - minimum ) - 4 )
 width: highlight.widthDest

Behavior on width {
 SmoothedAnimation {
 velocity: 1200
 }
 }

anchors {
 left: parent.left
 top: parent.top
 bottom: parent.bottom
 margins: 2
 }
 color: parent.color
 }
}

Употреба:

import QtQuick 1.0

Rectangle {

id: root
width: 640
height: 360

SimpleProgressBar {

id: progress
anchors.centerIn: progressSpinner
width: 100
height: 12
color: progressSpinner.color
value: 35
}

}