Създаване на самостоятелно Qt приложение за Winwows

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Цел

Целта на тази статия е да покаже как се създава самостоятелен изпълним файл на Qt приложение за Microsoft Windows. Това е изпълним файл, който няма зависимости (т.е. не изисква динамично свързване с библиотеки). За да бъде създадена такава самостоятелна версия на Qt приложение всички необходими библиотеки трябва да бъдат вградени в приложението чрез статично свързване. Моля, обърнете внимание, че големината на файла се увеличи.

Създване на статична версия на Qt

Първата стъпка е да се създаде статична версия на Qt. Командата, която трябва да бъде изпълнене зависи от предпочитаната платформа (*win32-g+*) или Microsoft Visual Studio (win32-msvc).

Използвайки MinGW

configure -static -release -no-exceptions mingw32-make sub-src

Допълнителна информация за създаване на статична версия на Qt може да бъде намерена тук

Използвайки Microsoft Visual Studio

Уверете се, че Microsoft Visual Studio е инстарирано. Стартирайте Visual Studio 2008 Command Prompt. Иначе може да получите грешки в следствие на грешни или липсваши пътища до файлове. Изпълнете следните команди в директорията, където Qt е инсталиран (например C:.6.3:

configure -static -release -platform win32-msvc nmake sub-src

Моля, обърнете внимание, че тази процедура отнема доста време. Продължителността зависи от хардуерната характеристика на Вашия компютър.

Създаване на статично приложение

Променете .pro файла на проекта като добавите оприя за статично свързване. CONFIG= static

Използвайки MinGW

За да създадете приложението изпълнете последователно qmake и mingw32-make. qmake Hello.pro mingw32-make

Използвайки средствата на Microsoft

За да създадете самостоятелно приложение от вашия Qt проект пуснете qmake и nmake. След това трябва да изпълните mt.еxe, за да вградите манифест към вашето приложение и да избегнете грешки като липсваш MSVCP90.dll при стартиране на приложението на други компютри.

qmake Hello.pro nmake release cd release mt.exe -manifest Hello.exe.manifest -outputresource: Hello.exe;1

Моля, обърнете внимание, че имената на манифеста и изпълнимия файл зависят от името на Вашия проект.

Вижте също

Building static applications Buildint static Qt on Windows How to: Embed a Manifest Inside a C/C++ Application How to build a static Qt version for Windows with GCC

Източници

Standalone Qt Application for Microsoft Windows