Създаване на самостоятелно Qt приложение за Winwows

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Цел

Целта на тази статия е да покаже как се създава самостоятелен изпълним файл на Qt приложение за Microsoft Windows. Това е изпълним файл, който няма зависимости (т.е. не изисква динамично свързване с библиотеки). За да бъде създадена такава самостоятелна версия на Qt приложение всички необходими библиотеки трябва да бъдат вградени в приложението чрез статично свързване. Моля, обърнете внимание, че големината на файла се увеличи.

Създване на статична версия на Qt

Първата стъпка е да се създаде статична версия на Qt. Командата, която трябва да бъде изпълнене зависи от предпочитаната платформа (*win32-g+*) или Microsoft Visual Studio (win32-msvc).

Използвайки MinGW

configure -static -release -no-exceptions
mingw32-make sub-src

Допълнителна информация за създаване на статична версия на Qt може да бъде намерена тук

Използвайки Microsoft Visual Studio

Уверете се, че Microsoft Visual Studio е инстарирано. Стартирайте Visual Studio 2008 Command Prompt. Иначе може да получите грешки в следствие на грешни или липсваши пътища до файлове. Изпълнете следните команди в директорията, където Qt е инсталиран (например C:.6.3:

configure -static -release -platform win32-msvc
nmake sub-src

Моля, обърнете внимание, че тази процедура отнема доста време. Продължителността зависи от хардуерната характеристика на Вашия компютър.

Създаване на статично приложение

Променете .pro файла на проекта като добавите оприя за статично свързване.

CONFIG''= static<code>

=== Използвайки MinGW ===

За да създадете приложението изпълнете последователно qmake и mingw32-make.
qmake Hello.pro mingw32-make
=== Използвайки средствата на Microsoft ===

За да създадете самостоятелно приложение от вашия Qt проект пуснете qmake и nmake. След това трябва да изпълните mt.еxe, за да вградите манифест към вашето приложение и да избегнете грешки като липсваш '''MSVCP90.dll''' при стартиране на приложението на други компютри.
qmake Hello.pro

nmake release cd release mt.exe -manifest Hello.exe.manifest -outputresource: Hello.exe;1

Моля, обърнете внимание, че имената на манифеста и изпълнимия файл зависят от името на Вашия проект.

Вижте също

Building static applications Buildint static Qt on Windows How to: Embed a Manifest Inside a C/C++ Application How to build a static Qt version for Windows with GCC

Източници

Standalone Qt Application for Microsoft Windows