Download Data from URL/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English 한국어فارسی

Приложеният отрязък от код показва как се свалят данни като QByteArray от URL (адрес на даден ресурс в Интернет или друга мрежа). Свалените данни могат да бъдат записани като файл или да бъдат преобразувани в подходящ обект. Така например, ако е свалена картинка, то тя може да бъде заредена от QPixmap или QImage чрез метода loadFromData()

Моля, обърнете внимание, че приложения клас FileDownloader независимо от името си не запазва свалените данни на диска като файл!

Важни класове

.pro файл

QT ''= network

Ако целите съвместимост със Symbian устройства не забравяйте да добавите необходимите разрешения за ползване на мрежови услуги.

symbian:TARGET.CAPABILITY''= NetworkServices

filedownloader.h

#ifndef FILEDOWNLOADER_H
#define FILEDOWNLOADER_H

#include <QObject>
#include <QByteArray>
#include <QNetworkAccessManager>
#include <QNetworkRequest>
#include <QNetworkReply>

class FileDownloader : public QObject
{
 Q_OBJECT
public:
 explicit FileDownloader(QUrl imageUrl, QObject '''parent = 0);

 virtual ~FileDownloader();

 QByteArray downloadedData() const;

signals:
 void downloaded();

private slots:

 void fileDownloaded(QNetworkReply''' pReply);

private:

QNetworkAccessManager m_WebCtrl;

QByteArray m_DownloadedData;

};

#endif // FILEDOWNLOADER_H

filedownloader.cpp

#include "filedownloader.h"

FileDownloader::FileDownloader(QUrl imageUrl, QObject '''parent) :
 QObject(parent)
{
 connect(&m_WebCtrl, SIGNAL (finished(QNetworkReply*)),
 SLOT (fileDownloaded(QNetworkReply*)));

 QNetworkRequest request(imageUrl);
 m_WebCtrl.get(request);
}

FileDownloader::~FileDownloader()
{

}

void FileDownloader::fileDownloaded(QNetworkReply''' pReply)
{
 m_DownloadedData = pReply->readAll();
 //emit a signal
 pReply->deleteLater();
 emit downloaded();
}

QByteArray FileDownloader::downloadedData() const
{
 return m_DownloadedData;
}

Употреба

Заредете QPixmap от URL

  • Декларирайте слот
private slots:

void loadImage();
  • Свържете сигнал downloaded() към слота
QUrl imageUrl("http://qt.nokia.com/logo.png");
m_pImgCtrl = new FileDownloader(imageUrl, this);

connect(m_pImgCtrl, SIGNAL (downloaded()), SLOT (loadImage()));
  • Заредете QPixmap от свалените данни

void MainWindow::loadImage() {

QPixmap buttonImage;
buttonImage.loadFromData(m_pImgCtrl->downloadedData());

}