Drag and Drop within a GridView/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Тази статия е създадена заради няколко теми във форума (линковете са в края на статията), в които се пита за такъв метод. Чувствайте се свободни да добавяте коментари и код.

Влачене и пускане на елементи в GridView

Този пример ще покаже влачене и пускане на елелемeнти в GridView по подобен на iOS начин (видео ).

В примера има 3 файла. Един за модела (WidgetModel.qml), един за делегата (IconItem.qml) и един за GridView (Main.qml).

WidgetModel.qml import QtQuick 1.0

ListModel {

ListElement { icon: "Images/widget1.png"; gridId: 0}
ListElement { icon: "Images/widget2.png"; gridId: 1}
ListElement { icon: "Images/widget3.png"; gridId: 2}
ListElement { icon: "Images/widget4.png"; gridId: 3}
ListElement { icon: "Images/widget5.png"; gridId: 4}
ListElement { icon: "Images/widget6.png"; gridId: 5}
ListElement { icon: "Images/widget7.png"; gridId: 6}
ListElement { icon: "Images/widget8.png"; gridId: 7}
ListElement { icon: "Images/widget9.png"; gridId: 8}

}

IconItem.qml import QtQuick 1.0

Component {

Item {
id: main
width: grid.cellWidth; height: grid.cellHeight
Image {
id: item; parent: loc
x: main.x + 5; y: main.y + 5
width: main.width - 10; height: main.height - 10;
fillMode: Image.PreserveAspectFit; smooth: true
source: icon
Rectangle {
anchors.fill: parent;
border.color: "#326487"; border.width: 6
color: "transparent"; radius: 5
visible: item.state "active"
      }
      Behavior on x { enabled: item.state != "active"; NumberAnimation { duration: 400; easing.type: Easing.OutBack } }
      Behavior on y { enabled: item.state != "active"; NumberAnimation { duration: 400; easing.type: Easing.OutBack } }
      SequentialAnimation on rotation {
        NumberAnimation { to: 2; duration: 60 }
        NumberAnimation { to: -2; duration: 120 }
        NumberAnimation { to: 0; duration: 60 }
        running: loc.currentId != -1 && item.state != "active"
        loops: Animation.Infinite; alwaysRunToEnd: true
      }
      states: State {
        name: "active"; when: loc.currentId gridId
PropertyChanges { target: item; x: loc.mouseX - width/2; y: loc.mouseY - height/2; scale: 0.5 }
}
transitions: Transition { NumberAnimation { property: "scale"; duration: 200} }
}
}

}

Main.qml import QtQuick 1.0

Rectangle {

width: 640; height: 480
color: "#222222"
GridView {
id: grid
interactive: false
anchors {
topMargin: 60; bottomMargin: 60
leftMargin: 140; rightMargin: 140
fill: parent
}
cellWidth: 120; cellHeight: 120;
model: WidgetModel { id: icons }
delegate: IconItem { }
MouseArea {
property int currentId: –1 // Original position in model
property int newIndex // Current Position in model
property int index: grid.indexAt(mouseX, mouseY) // Item underneath cursor
id: loc
anchors.fill: parent
onPressAndHold: currentId = icons.get(newIndex = index).gridId
onReleased: currentId = –1
onMousePositionChanged:
if (loc.currentId = -1 && index= –1 && index != newIndex)
icons.move(newIndex, newIndex = index, 1)
}
}

}

Video https://www.youtube.com/watch?v=4tt5hQYS4Fo

Теми от форума: iOS Style Rearrange of Icons QML and Drag and Drop