How to Use QSettings/bg

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.


Български English

Как се използва QSettings

Класът QSettings осигурява платформено-независими настройки за приложението. Приложеният пример показва как да се записват и зареждат настройки в ini файл. Инстанцията на QSettings ще се погрижи за записа и четенето на настройките в ini файла. Примерът е тестван на Nokia устройство с ОС Symbian^3.

Запис на настройки

Методът setValue трябва да бъде използван, за да се запамени стойност към ключ (т.е. към името на насройката).

Зареждане на настройки

Стойността на дадена настройка може да бъде взета чрез метода value.

Пример

mainwindow.h

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>

#include <QLabel>
#include <QLineEdit>
#include <QPushButton>

namespace Ui {
 class MainWindow;
}

class MainWindow : public QMainWindow
{
 Q_OBJECT
public:

explicit MainWindow(QWidget '''parent = 0);
 virtual ~MainWindow();

private:

 void initGui();

 void loadSettings();

 void saveSettings();

private slots:

 void handleButton();

private:

 QString m_sSettingsFile;

 QLabel''' m_pLabel;

QLineEdit* m_pEdit;

QPushButton* m_pButton;
};

#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

#include "mainwindow.h"

#include <QCoreApplication>

#include <QSettings>
#include <QApplication>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
 : QMainWindow(parent),
 m_pLabel(NULL),
 m_pEdit(NULL),
 m_pButton(NULL)
{
 initGui();

m_sSettingsFile = QApplication::applicationDirPath().left(1) + ":/demosettings.ini";
 loadSettings();

if (m_pButton)
 {
 connect(m_pButton, SIGNAL (released()),this, SLOT (handleButton()));
 }
}

void MainWindow::initGui()
{
 m_pLabel = new QLabel("", this);
 m_pLabel->setGeometry(0,0, 200,40);
 m_pEdit = new QLineEdit("", this);
 m_pEdit->setGeometry(0,40, 200,40);
 m_pButton = new QPushButton("OK", this);
 m_pButton->setGeometry(0,80, 200,40);
}

void MainWindow::loadSettings()
{
 QSettings settings(m_sSettingsFile, QSettings::NativeFormat);
 QString sText = settings.value("text", "").toString();
 if (m_pLabel)
 {
 m_pLabel->setText(sText);
 }
}

void MainWindow::saveSettings()
{
 QSettings settings(m_sSettingsFile, QSettings::NativeFormat);
 QString sText = (m_pEdit) ? m_pEdit->text() : "";
 settings.setValue("text", sText);
 if (m_pLabel)
 {
 m_pLabel->setText(sText);
 }
}

void MainWindow::handleButton()
{
 saveSettings();
}

MainWindow::~MainWindow()
{

}

main.cpp

  1. include "mainwindow.h"
  1. include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[]) {

QApplication app(argc, argv);

MainWindow mainWindow;

mainWindow.showMaximized();
return app.exec();

}