How to use a C class declared in a namespace with Q PROPERTY and QML/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English


Как да използваме C++ клас, деклариран в именно пространство(namespace) с Q_PROPERTY и QML

Използването на C++ клас, деклариран в именно пространство в QML в общи линии работи без никакъв проблем. Всичко, което трябва да направите е да се уверите, че сте регистрирали класа за употреба в QML с qmlRegisterType(). Когато обаче, трябва да се обърнете към клас от дадено пространство в Q_PROPERTY , има няколко неща, на които трябва да обърнете внимание, за да работят в QML. Примерът отдолу показва стъпките, който трябва да предприемете.

Прост пример

Долният пример се състои от 2 класа, декларирани в именно пространство:

MyNamespace::Person
PartyNamespace::BirthdayParty

Класът Person се използва в Q_PROPERTY декларация на класа BirthdayParty. За да може QML кода да работи правилно, името на пространството трябва да се включи, когато се обръщаме към класа Person в декларацията на Q_PROPERTY и в съответните прототипи на функциите за четене и писане и също така в прототипите на функциите с флаг Q_INVOKABLE . За да обобщим, C++ няма такива ограничения; достатъчно е декларациите на класа да са в именното пространство и няма нужда да се използват имената на пространствата. Има създадена Jira за подобряване на документацията за този проблем.

C++ имплементация

В C++ кода по-долу ние си подсигуряваме, че пространството MyNamespace е написано пред името на класа Person във функциите за четене и писане на класа BirthdayParty:

main.cpp

#include <QtGui>
#include <QtDeclarative>

namespace MyNamespace {
 class Person : public QObject
 {
 Q_OBJECT
 Q_PROPERTY(QString name READ name WRITE setName)
 public:
 Person()
 {}

QString name() const
 {
 return m_name;
 }
 void setName(const QString & n)
 {
 m_name = n;
 }

private:
 QString m_name;
 };
}

namespace PartyNamespace {
 class BirthdayParty : public QObject
 {
 Q_OBJECT
 Q_PROPERTY(MyNamespace::Person *host READ host WRITE setHost)
 Q_PROPERTY(QDeclarativeListProperty<MyNamespace::Person> guests READ guests)
 public:
 BirthdayParty()
 {}

MyNamespace::Person *host() const
 {
 return m_host;
 }
 void setHost(MyNamespace::Person *c)
 {
 m_host = c;
 }

QDeclarativeListProperty<MyNamespace::Person> guests()
 {
 return QDeclarativeListProperty<MyNamespace::Person>(this, m_guests);
 }

private:
 MyNamespace::Person '''m_host;
 QList<MyNamespace::Person'''> m_guests;
 };
}

#include "main.moc"

using namespace MyNamespace;
using namespace PartyNamespace;

int main(int argc, char** argv)
{
 QApplication app(argc, argv);

qmlRegisterType<Person>("People", 1, 0, "Person");
 qmlRegisterType<BirthdayParty>("People", 1,0, "BirthdayParty");

MyNamespace::Person myObj;
 PartyNamespace::BirthdayParty myParty;

QDeclarativeView view;
 view.setSource(QUrl::fromLocalFile("main.qml"));
 view.resize(200,100);
 view.show();
 return app.exec();
}

QML имплементация

Примерният код по-долу показва как се използват класовете от именното пространство в QML

main.qml

import People 1.0
import QtQuick 1.0

Text {
 text: "Party people: " ''myPerson.name''" " + person1.name + " " + person2.name
 BirthdayParty {
 id: myParty;
 host: Person {
 id: myPerson
 name: "Sigurd"

}
 guests: [
 Person { id: person1; name: "Jakob" },
 Person { id: person2; name: "Dani" }
 ]
 }
}