Open Web Page in QWebView/bg

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Отваряне на Web страница в QWebView

Даденото ръководство показва как се зарежда интернет страница чрез QUrl в QWebView. QWebView е клас, предоставен от WebKit в Qt, който се използва за показване и редакция на web документи.

  • Добавете webkit в .pro файла на проекта
QT ''= webkit
  • Включете нужните хедъри
#include <QWebView>
#include <QUrl>
  • Създайте инстанция на QWebView
m_pWebView = new QWebView(this);
//set position and size
m_pWebView->setGeometry(0,0,200,200);

Допълинетлно може да промените стила на QWebView чрез setStyleSheet().

  • Заредете web страница
m_pWebView->load(QUrl("http://www.example.com"));

Example

Предоставеният пример е създаден чрез Qt SDK 1.1 и тестван на Symbian^3 устройство.

mainwindow.h

#ifndef MAINWINDOW_H
#define MAINWINDOW_H

#include <QMainWindow>
#include <QWebView>
#include <QUrl>

namespace Ui {
 class MainWindow;
}

class MainWindow : public QMainWindow
{
 Q_OBJECT
public:

 explicit MainWindow(QWidget '''parent = 0);
 virtual ~MainWindow();

private:

 QWebView''' m_pWebView;
};

#endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

#include "mainwindow.h"

#include <QCoreApplication>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
 : QMainWindow(parent)
{
 m_pWebView = new QWebView(this);
 //set position and size
 m_pWebView->setGeometry(0,0,200,200);
 m_pWebView->load(QUrl("http://www.example.com"));
}

MainWindow::~MainWindow()
{

}

main.cpp

#include "mainwindow.h"

#include <QApplication>

int main(int argc, char '''argv[])
{
 QApplication app(argc, argv);

 MainWindow mainWindow;
 mainWindow.showMaximized();
 return app.exec();
}

Отстраняване на проблеми

QWebView: No such file or directory

Уверете се, че сте добавили webkit в .pro файла на проекта.

QT''= webkit

Вижте още

Embed YouTube Video in QWebView