URL Shortener/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
БългарскиEnglish

Съкращаване на URL (URL Shortener)

Общ преглед

Чрез техниката за съкращаване на адреси на Интернет страници (URL) се съкраща дължината на URL и запазва посоката към желаната страница. Използва се често за по-просто представяне на URL-та в социални мрежи и мобилни приложения.

Програмни интерфейси

Има много онлайн услуги и програмни интерфейси за съкращаване на URL. Най-популярни са:

Съкращаване на URL за Qt

Имплементация на съкращаване на URL за Qt, базирана на услугата is.gd и класът за сваляне на данни от URL.

Програмен код

Програмният интерфейс предоставен от is.gd поддържа json, xml и чист текст за просто отвор. За някои случаи като мобилни приложения простия отговор е по-добро решения, защото не е обходима допълнителна обработка на текста. Публикуваната имплементация е от location2sms (мобилно приложения с отворен код).

  1. ifndef URLSHORTENER_H
  2. define URLSHORTENER_H

//Standard includes

  1. include <QObject>
  2. include <QString>

//Project specific includes

  1. include "filedownloader.h"

class UrlShortener : public QObject {

Q_OBJECT

private:

FileDownloader* m_pDownloader;

QString m_sShortUrl;

public:

explicit UrlShortener(QObject parent = 0);

virtual ~UrlShortener();
/*
* Request short URL from Google API
*
* param sURL
*
* return nothing
*/
void requestShortUrl(QString sURL);
/*
* Get address
*
* return QString
*/
QString getShortUrl() const;

signals:

void shortUrlRetrieved();

private slots:

void parseResponse();

};

  1. endif // URLSHORTENER_H

//Project specific includes

  1. include "urlshortener.h"

//Standard includes

  1. include <QTextStream>

UrlShortener::UrlShortener(QObject parent) :

QObject(parent),
m_pDownloader(NULL)

{

m_pDownloader = new FileDownloader(this);
connect(m_pDownloader, SIGNAL (downloaded()), SLOT (parseResponse()));

} //——————————————————————————

UrlShortener::~UrlShortener() {

//Nothing to do

} //——————————————————————————

void UrlShortener::requestShortUrl(QString sURL) {

//Obtain short URL
QUrl req = QUrl( "http://is.gd/create.php");
req.addQueryItem("format", "simple");
req.addQueryItem("longurl", sURL);
m_pDownloader->downloadUrl(req);

} //——————————————————————————

void UrlShortener::parseResponse() {

QTextStream downloadedStream(m_pDownloader->downloadedData());
m_sShortUrl = downloadedStream.readAll();
//emit a signal
emit shortUrlRetrieved();

} //——————————————————————————

QString UrlShortener::getShortUrl() const {

return m_sShortUrl;

} //——————————————————————————

Употреба

m_pUrlShortener = new UrlShortener(this); connect(m_pUrlShortener, SIGNAL (shortUrlRetrieved()), this, SLOT (loadMapShortUrl())); // m_pUrlShortener->requestShortUrl(QString("http://example.com"));

Други статии